NATIVITY – JOULUEVANKELIUMI

The Nativity story (Luke 2:1–20) in various languages.
Greek | Latin | Gothic | Old English | Middle English | Old Literary Finnish

Erikielisiä versioita jouluevankeliumista (Luukkaan evankeliumi, 2:1–20).
Kreikka | latina | gootti | muinaisenglanti | keskienglanti | vanha kirjasuomi

Greek – Kreikka

 1. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην:
 2. αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου:
 3. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἔκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν.
 4. Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυεὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεἐμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυείδ,
 5. ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐνκύῳ.
 6. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν,
 7. καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
 8. Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.
 9. καὶ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν:
 10. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,
 11. ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτὴρ ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος ἐν πόλει Δαυείδ:
 12. καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.
 13. καὶ ἐξέφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων
 14. ‘Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.’
 15. Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.
 16. καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ:
 17. ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου.
 18. καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς,
 19. ἡ δὲ Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συνβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
 20. καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

Westcott, B. F. & Hort, F. A. J. (ed.). 1885. The New Testament in the Original Greek. Full text.

Westcott, B. F. & Hort, F. A. J. (toim.). 1885. The New Testament in the Original Greek. Koko teksti.

Latin – Latina

 1. Factum est autem in diebus illis exiit edictum a Caesare Augusto ut describeretur universus orbis.
 2. Haec descriptio prima facta est praeside Syriae Cyrino,
 3. et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem.
 4. Ascendit autem et Ioseph a Galilaea de civitate Nazareth in Iudaeam civitatem David quae vocatur Bethleem eo quod esset de domo et familia David,
 5. ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnate.
 6. Factum est autem cum essent ibi impleti sunt dies ut pareret,
 7. et peperit filium suum primogenitum et pannis eum involvit et reclinavit eum in praesepio quia non erat eis locus in diversorio.
 8. Et pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suum,
 9. et ecce angelus Domini stetit iuxta illos et claritas Dei circumfulsit illos et timuerunt timore magno.
 10. Et dixit illis angelus: 'Nolite timere. Ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum quod erit omni populo.
 11. Quia natus est vobis hodie salvator qui est Christus Dominus in civitate David.
 12. Et hoc vobis signum: invenietis infantem pannis involutum et positum in praesepio.'
 13. Et subito facta est cum angelo multitudo militiae caelestis laudantium Deum et dicentium:
 14. 'Gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis.'
 15. Et factum est ut discesserunt ab eis angeli in caelum. Pastores loquebantur ad invicem: 'Transeamus usque Bethleem et videamus hoc verbum quod factum est quod fecit Dominus et ostendit nobis.'
 16. Et venerunt festinantes et invenerunt Mariam et Ioseph et infantem positum in praesepio.
 17. Videntes autem cognoverunt de verbo quod dictum erat illis de puero hoc,
 18. et omnes qui audierunt mirati sunt et de his quae dicta erant a pastoribus ad ipsos.
 19. Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in corde suo.
 20. Et reversi sunt pastores glorificantes et laudantes Deum in omnibus quae audierant et viderant sicut dictum est ad illos.

Jerome. 405. Vulgate (Stuttgart Edition). Full text.
Punctuation is added by me.

Hieronymus. 405. Vulgata (Stuttgartin versio). Koko teksti.
Välimerkit ovat itse lisäämiäni.

Gothic – Gootti

 1. Warþ þan in dagans jainans, urrann gagrefts fram kaisara Agustau, gameljan allana midjungard.
 2. Soh þan gilstrameleins frumista warþ at wisandin kindina Swriais raginondin Saurim Kwreinaiau.
 3. Jah iddjedun allai, ei melidai weseina, hwarjizuh in seinai baurg.
 4. Urrann þan jah Iosef us Galeilaia, us baurg Nazaraiþ, in Iudaian, in baurg Daweidis sei haitada Beþlaihaim, duþe ei was us garda fadreinais Daweidis,
 5. anameljan miþ Mariin sei in fragiftim was imma qeins, wisandein inkilþon.
 6. Warþ þan, miþþanei þo wesun jainar, usfullnodedun dagos du bairan izai.
 7. Jah gabar sunu seinana þana frumabaur jah biwand ina jah galagida ina in uzetin, unte ni was im rumis in stada þamma.
 8. Jah hairdjos wesun in þamma samin landa, þairhwakandans jah witandans wahtwom nahts ufaro hairdai seinai.
 9. Iþ aggilus fraujins anaqam ins jah wulþus fraujins biskain ins, jah ohtedun agisa mikilamma.
 10. Jah qaþ du im sa aggilus: Ni ogeiþ, unte sai, spillo izwis faheid mikila, sei wairþiþ allai managein,
 11. þatei gabaurans ist izwis himma daga nasjands, saei ist Xristus frauja, in baurg Daweidis.
 12. Jah þata izwis taikns: bigitid barn biwundan jah galagid in uzetin.
 13. Jah anaks warþ miþ þamma aggilau managei harjis himinakundis hazjandane guþ jah qiþandane:
 14. Wulþus in hauhistjam guda jah ana airþai gawairþi in mannam godis wiljins.
 15. Jah warþ, biþe galiþun fairra im in himin þai aggiljus, jah þai mans þai hairdjos qeþun du sis misso: Þairhgaggaima ju und Beþlahaim jah saihwaima waurd þata waurþano, þatei frauja gakannida unsis.
 16. Jah qemun sniumjandans jah bigetun Marian jah Iosef jah þata barn ligando in uzetin.
 17. Gasaihwandans þan gakannidedun bi þata waurd þatei rodiþ was du im bi þata barn.
 18. Jah allai þai gahausjandans sildaleikidedun bi þo rodidona fram þaim hairdjam du im.
 19. Iþ Maria alla gafastaida þo waurda, þagkjandei in hairtin seinamma.
 20. Jah gawandidedun sik þai hairdjos mikiljandans jah hazjandans guþ in allaize þizeei gahausidedun jah gasehwun swaswe rodiþ was du im.

Ulfilas, 4th century CE. The extant copy, Codex Argenteus, was made in the 6th century. Full text.

Wulfila, 300-luku jaa. Säilynyt käsikirjoitus, Codex Argenteus, tehtiin 500-luvulla. Koko teksti.

Old English – Muinaisenglanti

 1. Soðlice on þam dagum wæs geworden gebod fram þam Casere Augusto, þæt eall ymbhwyrft wære tomearcod.
 2. Ðeos tomearcodnys wæs ærest geworden fram þam deman Syrige Cirino.
 3. And ealle hig eodon and syndrie ferdon on heora ceastre.
 4. Ða ferde Iosep fram Galilea of þære ceastre Nazareth, on Iudeisce ceastre Dauides, seo ys genemned Bethleem;
 5. forþam þe he wæs of Dauides huse and hirede: þæt he ferde mid Marian þe him beweddod wæs, and wæs geeacnod.
 6. Soðlice wæs geworden, þa hig þær wæron, hyre dagas wæron gefyllede þæt heo cende.
 7. And heo cende hyre frumcennedan sunu, and hyne mid cildclaþum bewand, and hyne on binne alede; forþam þe hig næfdon rum on cumenahuse.
 8. And hyrdas wæron on þam ylcan rice waciende, and nihtwæccan healdende ofer heora heorda.
 9. Ða stod Drihtnes engel wið hig and Dodes beorhtnes hym ymbe scan: and hig him myclum ege ondredon.
 10. And se engel him to cwæð: Nelle ge eow ondrædan: Soðlice nu ic eow bodie mycelne gefean, se bið eallum folce.
 11. Forþam todæg eow ys Hælend acenned, se ys Dryhten Crist, on Dauides ceastre.
 12. And þis tacen eow byð; Ge gemetað an cild hræglum bewunden, and on binne aled.
 13. And þa wæs færinga geworden mid þam engle mycelnes heofenlices weredes, God heriendra, and þus cweþendra:
 14. Gode sy wuldor on heahnysse, and on eorþan sybb, mannum godes willan.
 15. And hit wæs geworden, þa ða englas to heofene ferdon, þa hyrdas him betwynan spræcon, and cwædon: Uton faran to Bethleem, and geseon þæt word þe geworden ys, þæt Dryhten us ætywde.
 16. And hig efstende comon, and gemetton Marian, and Iosep, and þæt cild on binne aled.
 17. Ða hi þæt gesawon, þa oncneowon hig be þam worde þe him gesæd wæs be þam cilde.
 18. And ealle þa ðe gehyrdon wundredon be þam þe him þa hyrdas sædon.
 19. Maria geheold ealle þas word on hyre heortan smeagende.
 20. Ða gewendon ham þa hyrdas, God wuldriende and heriende, on eallum þam ðe hig gehyrdon and gesawon, swa to him gecweden wæs.

Wessex Gospels, ca. 990. In Thorpe, B. (ed.). 1842. Ða Halgan Godspel on Englisc. The Anglo-Saxon Version of the Holy Gospels. Full text.

Wessexin evankeliumit, n. 990. Teoksessa Thorpe, B. (toim.). 1842. Ða Halgan Godspel on Englisc. The Anglo-Saxon Version of the Holy Gospels. Koko teksti.

Middle English – Keskienglanti

 1. And it was don in tho daies, a maundement wente out fro the emperour August, that al the world schulde be discryued.
 2. This firste discryuyng was maad of Cyryn, iustice of Sirie.
 3. And alle men wenten to make professioun, ech in to his owne citee.
 4. And Joseph wente vp fro Galilee, fro the citee Nazareth, in to Judee, in to a citee of Dauid, that is clepid Bethleem, for that he was of the hous and of the meyne of Dauid,
 5. that he schulde knouleche with Marie, his wijf, that was weddid to hym, and was greet with child.
 6. And it was don, while thei weren there, the daies weren fulfillid, that sche schulde bere child.
 7. And sche bare hir first borun sone, and wlappide hym in clothis, and leide hym in a cratche, for ther was no place to hym in no chaumbir.
 8. And scheepherdis weren in the same cuntre, wakynge and kepynge the watchis of the nyyt on her flok.
 9. And lo! the aungel of the Lord stood bisidis hem, and the cleernesse of God schinede aboute hem; and thei dredden with greet drede.
 10. And the aungel seide to hem, Nyle ye drede; for lo! Y preche to you a greet ioye, that schal be to al puple.
 11. For a sauyoure is borun to dai to you, that is Crist the Lord, in the citee of Dauid.
 12. And this is a tokene to you; ye schulen fynde a yong child wlappid in clothis, and leid in a cratche.
 13. And sudenli ther was maad with the aungel a multitude of heuenli knyythod, heriynge God,
 14. and seiynge, Glorie be in the hiyeste thingis to God, and in erthe pees be to men of good wille.
 15. And it was don, as the aungelis passiden awei fro hem in to heuene, the scheephirdis spaken togider, and seiden, Go we ouer to Bethleem, and se we this word that is maad, which the Lord hath maad, and schewide to vs.
 16. And thei hiyynge camen, and founden Marie and Joseph, and the yong child leid in a cratche.
 17. And thei seynge, knewen of the word that was seid to hem of this child.
 18. And alle men that herden wondriden, and of these thingis that weren seid to hem of the scheephirdis.
 19. But Marie kepte alle these wordis, berynge togider in hir herte.
 20. And the scheepherdis turneden ayen, glorifyinge and heriynge God in alle thingis that thei hadden herd and seyn, as it was seid to hem.

Wycliffe's Bible, ca. 1390. Full text.

Wycliffen Raamattu, n. 1390. Koko teksti.

Old Literary Finnish – Vanha kirjasuomi


♧ Se on ette iocainen piti andamā yleskirioitta mite henē hallusans oli.

Se tapactui sijs nijnä Peiuine / Ette Yxi Käsky wloskeui Keisarild Augustuselda / ette caiki Mailma piti ♧ Werolisexi laskettaman. Ja teme weron Laskem9 oli ensimeinē / ia silloin tapactui coska Kyrenius oli Waldamies Ylitze Syrian maan. Ja menit itzecukin Caupungihins andaman heidens arwatta. Nin mös Joseph Galileast Nazaretin Caupūgist ylesmeni Judeaā Dauidin Caupūgin ioca cutzutā Bethlehem / Sille ette hen oli Dauidin Honest ia perehest / ette henē piteis mös itzens aruauttaman Mariā henē kihilatun Emēdens cāsa ioca oli rascas. Nin tapactui heidē sielle ollesans / ette synnyttemisē peiuet tulit teutetyxi. Ja hen synnytti Poian henen Esikoisens / ia kiäri henen capalohin / ia laski henen Seimen / sille ettei ollut heille sija maiasa.

Ja Paimenet olit samas Paicakunnas walwadhen Pellola laumans Ylitze / iotca wartioitzit öölle heiden Carians. Ja catzo / HERRAN Engeli seisoi heiden tykenens / ia HERRAN kircaus heite ymberinswalghisti / ia he peliestyit swrella pelgolla. Ja sanoi heille Engeli / Elkette te pelietkö / Sille catzo mine ilmotan teile swren ilon / ioca tuleua on caikelle Canssalle Sille ette teille ombi tenepene syndynyt Wapactaija / ioca ombi HERRA Christus Dauidin Caupungis. Ja teme on teille mercki. Te leudhet Lapsen Capalohin kiärityn / panduna seimeen. Ja cocta oli Engelin cansa swri Taiualisen sotawägen ioucko / iotca kijtit Jumalata: ia sanoit / Cunnia olcon Jumalā corkiuxijs Ja maasa Rauha / Ja inhimisis hyue Tacto.

Ja se tapactui / ette Engelit heiste poislexit Taiuasen / Nin puhuit ne Paimenet keskenens / Kieukemme haman Bethleheman / ia catzokam site asia ioca tapactui / ionga Herra ilmoitti meille. Ja he tulit kijruchtadhen / ia Leudhit Marian. Ja Joseph / ynne lapsen cansa ioca macas seimes. Coska he sijs sen nähnyet olit / iulghistit he sen Sanoman / ioca heille sanottu oli teste Lapsesta. Ja caiki / iotca sen cwlit / imechtelit nijte puheita quin heille sanottu oli Paimenilda. Mutta Maria ketki caiki nämet sanat / tutkistellen henē sydhemesens ia Paimenet palasit / ylisteijn ia cunniottaijn Jumalata / caikista quin he cwlluet ia nähnyet olit / ninquin heille sanottu oli.

Mikael Agricola. 1548. Se Wsi Testamenti, Pyhen Lucan Euangelium, Toinen Lucu. Full text.
Scribal abbreviations: 9 = us, ¯ = vowel is followed by n.

Mikael Agricola. 1548. Se Wsi Testamenti, Pyhen Lucan Euangelium, Toinen Lucu. Koko teksti.
Kirjurilyhenteet: 9 = us, ¯ = vokaalin jälkeinen n-äänne.